www.katedrala.cz


         
Vložil/a Krčál Jaroslav, Pá, 06/24/2022 - 15:51

Každý zaměstnavatel má, co se týče svých zaměstnanců, řadu povinností. Jednou z nich je poskytnutí pracovnělékařských služeb. Zaměstnanec musí být současně informován, jaké preventivní prohlídky, případně vyšetření a očkování bude nucen absolvovat. Na straně zaměstnavatele je zase povinnost tyto lékařské úkony archivovat.

K čemu je zapotřebí celkové hodnocení zdravotního stavu zaměstnance?

Pracovnělékařské služby je nutné provádět kvůli tomu, aby se zjistila zdravotní způsobilost potřebná k výkonu práce. Souvisí s tím i celková osvěta z oblasti ochrany zdraví při výkonu povolání a kurzy první pomoci. Rovněž se berou v potaz pracovní podmínky, jež mají vliv na zdraví zaměstnance. Zákoník práce říká, že zaměstnavatel je povinen neustále monitorovat případná nebezpečí, zjišťovat jejich příčiny a zdroje, vyhodnocovat rizika.

Školení BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci by měly být jednou z priorit jak ze strany zaměstnavatele, tak ze strany zaměstnance. Z toho důvodu Zákoník práce ukládá, že zaměstnanec je povinen v určité lhůtě po nástupu do nového zaměstnání absolvovat řadu povinných školení. Jedná se hlavně o zmiňované BOZP a PO neboli požární ochranu. Koordinátor BOZP proto zpracovává a vede agendu BOZP a PO, zajišťuje plnění všech legislativních povinností. Ta se zaměřuje na prevenci rizik ze strany zaměstnavatele, kontrolu pracoviště, vede potřebnou dokumentaci, provádí pravidelné audity BOZP a PO, školí zaměstnance.

Šikovné výukové programy

Kontrola BOZP se snadněji provádí pomocí chytrých a efektivních e-learningových platforem. Jednu z nich nabízí společnost PREVENT, a to konkrétně platformu INSTRUCTOR a EDUNIO od firmy PREVENT. Tyto platformy dokáží nahradit i služby koordinátora BOZP. Kromě školení v rámci uvedených platforem získáte také zpracování a vedení povinné dokumentace, preventivní kontroly BOZP a kontrolu jejich úrovně, pravidelné audity. To vše mohou zaměstnanci absolvovat online, tudíž v době, která jim bude nejvíce vyhovovat. Tímto způsobem je bez potíží zajištěna zákonem daná prověrka BOZP.

Jak dlouho archivovat?

Odborníci doporučují lékařské posudky zaměstnance archivovat dle kategorie vykonávané práce. V prvním případě to je 10 let od ukončení zaměstnání u osoby, jež vykonávala práci zařazenou z hlediska rizik do kategorie 1 a 2. U rizikových kategorií 2, 3 a 4 je to 15 let od ukončení zaměstnání. V kategorii rizikové práce ve smyslu zvláštních právních předpisů je to pak 40 let od ukončení zaměstnání. Jedná se o práci s chemickými karcinogeny a azbestem, při riziku fibrogenního prachu či biologickými činiteli vyvolávajícími latentní onemocnění atd.

reklama: